دانلود فیلم فیلم های کوتاه آیدا پناهنده

دانلود فیلم فیلم های کوتاه آیدا پناهنده

نظر کارگردان: حالا که به لیست فیلم های کوتاهم که قراراست به نمایش درآیند نگاه میکنم به یاد تمام فیلم های کوتاه دوران دانشکده و فیلم های نیمه تمامی می افتم که سرنوشتشان به بقا نبود. این چند فیلمی که به لطف گروه هنروتجربه به نمایش درمیآیند، پیش از این، قدر دیدهاند و حالا شدهاند بخشی از کارنامهی فیلمسازیام و آن فیلم نامه ها و فیلم هایی که ناتمام ماندند، شدهاند بخشی از حسرت ها. برایم جای خوشحالی است که فیلمهای کوتاهِ نسل تازه ای که از راه رسیده اند، خوش بنیه، خوشساخت و متهورانهاند و نویدبخش نسلی خوشفکر برای سینمای ما؛ و امیدوارم حسرتِ هیچ فیلمِ ناتمامی بر دلِ هیچ فیلمسازی باقی نماند.

فیلم های کوتاه آیدا پناهنده

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments